Canoas stadgar

1 § NAMN, HEMORT OCH SPRÅK
Föreningen heter Canoa r.f. och hemorten är Esbo stad.
Föreningen grundades den 20.1.1932 i Helsingfors.
Föreningens officiella språk är svenska och finska.

2 § FÖRENINGENS SYFTE
Föreningen upprätthåller och utvecklar paddling och rodd bland sina medlemmar. Syftet betonar utflykts-, frilufts-, motions-, ungdoms- och tävlingspaddling, men föreningen är öppen för alla former av paddling och rodd, i enlighet med medlem-marnas önskemål.

3 § VERKSAMHETSFORMER
Föreningen arrangerar olika paddlingsevenemang och verksamheter såsom utbildning, paddlingskurser, träningar och informationsverksamhet. Föreningen strävar även efter samarbete med andra föreningar och myndigheter som stöder paddling och rodd.

För att stöda sin verksamhet, kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga fast egendom som är nödvändig för verksamhet-en, förmedla idrottsutrustning och klädsel för sina medlemmar, idka ändamålsenlig publikationsverksamhet samt anordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit adekvata tillstånd därtill.

Föreningen kan höra till organisationer som föreningsmöte har godkänt, samt följa de regler som dessa organisationer har, vars medlem föreningen är.

4 § MEDLEMMAR
Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en paddlingskunnig person som är minst 15 år, och som förbinder sig att följa föreningens stadgar, regler och beslut. Person under 15 år kan godkännas som föreningens ungdomsmedlem. Ungdomsmedlem har talerätt men inte rösträtt i föreningens möten.

Såsom understödande medlem kan godkännas en person eller samfund med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet och som förbinder sig att följa föreningens stadgar, regler och beslut. En understödande medlem har talerätt men inte rösträtt i föreningens möten.

Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar.

Föreningens höstmöte bestämmer storleken av årliga medlemsavgifter och övriga avgifter som ordinarie-, ungdoms- och understödande medlemmarna skall betala.

Föreningens möte kan på styrelsens förslag kalla en person till hedersmedlem, då denna på ett märkbart sätt har främjat föreningens verksamhet. Föreningens möte kan även kalla en person till hedersordförande, då denna har agerat framgångsrikt som föreningens ordförande.
Benämningarna hedersmedlem och hedersordförande är bestående och de befriar från plikten att betala den årliga medlemsavgiften.

En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse, dess ordförande, medlems-sekreterare eller att på ett föreningsmöte anmäla om sitt utträde ur föreningen. En medlem som utträder ur föreningen, är skyldig att betala sin medlemsavgift för det år han/hon utträder.

En medlem kan uteslutas om denna inte betalar sina avgifter som stadgarna förutsätter, eller agerar mot föreningens stadgar eller regler, bryter mot beslut som fattats av föreningens möte eller styrelsen, eller bryter mot lagar eller uppträder i strid mot god idrottsanda.

Styrelsen bestämmer om uteslutande. En medlem som har uteslutits, har rätt att föra sitt ärende till behandling vid nästa ordinarie föreningsmöte, genom att anmäla skriftligen om detta till styrelsen inom 14 dagar efter styrelsens beslut tillkännagivits.

5 § FÖRENINGENS MÖTEN
Föreningen håller årligen två ordinarie möten på de dagar som bestäms av styrelsen. Vårmötet hålls i mars-april och höstmötet i oktober-november.

Ifall en föreningsmedlem vill föra ett ärende till behandling vid ordinarie möte, måste om detta anmälas skriftligen till styrelsen, vad gäller vårmöten, innan den första februari och vad gäller höstmöten, innan den första september.

Extra ordinarie möte hålls, då styrelsen anser det vara nödvändigt eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar med rösträtt, skriftligen särskilt så kräver av styrelsen.

Kallelse till ordinarie eller extra ordinarie möte måste utfärdas senast 14 dygn innan mötet ska äga rum, genom att skicka en kallelse via e-post till den adress som medlemmen har anmält till föreningen eller genom att publicera kallelsen på föreningens www-sidor.

I föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersmedlem och hedersordförande, rösträtt och varje närvarande som har rösträtt, har en (1) röst.

Såsom föreningens beslut gäller, ifall det inte bestämts om något annat i stadgarna, den åsikt som har understötts av över hälften av de angivna rösterna under mötet. Vid jämnt röstningsresultat gäller som mötets beslut den åsikt som understötts av ordföranden, vid personval avgör dock lotten.

Vårmötets arbetsordning:
1. öppnande av mötet
2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt
4. beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet
5. framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
6. beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
7. handläggning av övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen
8. avslutande av mötet

Höstmötets arbetsordning:
1. öppnande av mötet
2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt
4. beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet
5. bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt medlemsavgifters och övriga avgifters belopp
6. val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie medlemmar i stället för de som är i tur för att bytas ut mot andra avgående medlemmar
7. val av två (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare
8. handläggning av övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen
9. avslutande av mötet.

Föreningens och dess styrelses möten skall protokollföras. Protokollen för föreningens möten skall vara undertecknade av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare. Styrelsens protokoll granskas i följande styrelsemöte.

6§ STYRELSEN
Föreningens ärenden och dess verksamhet, ekonomi, egendom och representation, sköts och ansvaras av styrelsen som väljs på höstmötet.

Till styrelsen hör ordförande och fyra till sex (4-6) ordinarie medlemmar samt noll till två (0-2) suppleanter. Styrelsemedlemmarna måste vara myndiga medlemmar av föreningen. Ordförandens och suppleanternas verksamhetsperiod är ett kalenderår per gång.

Verksamhetsperioden för de ordinarie styrelsemedlemmarna är två kalenderår, så att det per gång finns två till tre (2-3) medlemmar i tur för att bytas ut mot andra. Styrelsen väljer bland sina medlemmar en vice ordförande och därtill även en sekreterare, ekonomiförvaltare och övriga behövliga tjänstemän, som även kan väljas utanför styrelsen.

Styrelsen samlas efter kallelse av ordförande eller då denne är förhindrad att delta, efter kallelse av vice ordförande, då de anser vara skäl till det eller då minst tre styrelsemedlemmar så kräver.

Styrelsen är beslutförd då ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Ärenden reds ut med enkel röstmajoritet. Vid jämnt resultat av röster, avgör ordförandes åsikt, vid personval dock ändå lotten.

7 § FÖRENINGENS VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens verksamhets- och räkenskaps-period är ett kalenderår. Bokslutet tillsammans med relevanta dokument och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlåtas till verksamhetsgranskarna senast fyra (4) veckor innan vårmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge skriftligt utlåtande till styrelsen senast två (2) veckor innan vårmötet.

8 § FÖRENINGENS UNDERTECKNARE
Föreningens namn tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans, eller någondera tillsammans med en av styrelsen utsedd styrelsemedlem, eller en tjänsteman.

9 § FÖRÄNDRANDE AV STADGAR
Dessa stadgar kan ändras eller kompletteras, om ärendet i ordinarie föreningsmöte understöds av minst ¾ av de närvarande medlemmarna som har rösträtt. I mötes-kallelsen skall anmälas om stadgeändring.

10 § FÖRENINGENS UPPHÄVANDE
Beslut om att upphäva föreningen måste göras i två föreningsmöten som hålls med minst två månaders intervall. Beslutet godkänns, om det i båda mötena har under-stötts av minst ¾ av de närvarande medlemmarna som har rösträtt. I mötes-kallelsen skall det nämnas om upphävande av föreningen.

Om föreningen upphävs, används dess medel till att främja dess syfte enligt det som bestämts under det senare av de två föregående mötena.

11 § FÖRENINGSLAGEN
Förutom det som har bestämts i dessa stadgar, följs den föreningslag som är i kraft.