Canoan säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Canoa r.f. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistys perustettiin 20.1.1932 Helsingissä.

Yhdistyksen viralliset kielet ovat ruotsi ja suomi.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistys ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua jäsentensä keskuudessa. Tarkoitus painottuu retki-, virkistys-, kunto-, nuoriso- ja kilpamelontaan, mutta yhdistys on avoin kaikille melonnan ja soudun muodoille jäsenistön toivomusten mukaan.

3 § TOIMINTAMUODOT
Yhdistys järjestää erilaisia melontatapahtumia ja toimintaa kuten koulutusta, melontakursseja, valmennusta ja tiedotustoimintaa. Yhdistys pyrkii myös yhteistyöhön muiden melontaa ja soutua tukevien yhdistysten ja viranomaisten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää omaisuutta, välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita, harjoittaa tarkoituksensa mukaista julkaisutoimintaa sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistys voi kuulua sen yhdistyskokouksen hyväksymiin järjestöihin, sekä noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

4 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä melontataitoinen henkilö, joka on vähintään 15-vuotias ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä. Alle 15-vuotias henkilö voidaan hyväksyä yhdistyksen nuorisojäseneksi. Nuorisojäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä. Kannatusjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden ja muut maksut, joita varsinaisten-, nuoriso- ja kannatusjäsenten edellytetään maksavan.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen pyynnöstä kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokous voi myös kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana.

Nimitykset kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat pysyviä, ja ne vapauttavat vuotuisesta jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle, jäsensihteerille tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksestä eroava jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa siltä vuodelta, jonka aikana hän eroaa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän ei suorita jäsenmaksujaan sääntöjen mukaisesti tai jos hän toimii yhdistyksen sääntöjen tai määräysten vastaisesti, rikkoo yhdistyksen kokouksen tai hallituksen tekemiä päätöksiä tai rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän urheiluhengen vastaisesti.

Erottamisesta päättää hallitus. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asiaa koskeva päätös yhdistyksen seuraavan varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle 14 päivän kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksisaannista.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen päättäminä päivinä. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti kevätkokouksen osalta helmikuun ensimmäiseen päivään mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen kirjallisesti vaatii.

Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on annettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen www-sivuilla.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla. Jokaisella paikalla olevalla äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, henkilövaaleissa päätöksen ratkaisee kuitenkin arpa.

Kevätkokouksen työjärjestys:
1. kokouksen avaaminen
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
3. läsnäolijoiden ja äänioikeutetuttujen jäsenten toteaminen
4. kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta päättäminen
5. tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
6. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
7. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely
8. kokouksen päättäminen.

Syyskokouksen työjärjestys:
1. kokouksen avaaminen
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
3. läsnäolijoiden ja äänioikeutetuttujen jäsenten toteaminen
4. kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta päättäminen
5. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen ja yhdistyksen muiden maksujen vahvistaminen
6. hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten valinta sekä varsinaisten hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
7. kahden (2) toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta
8. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely
9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjojen on oltava kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjatarkastajien allekirjoittamia. Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toiminnasta, taloudesta, omaisuudesta ja edustamisesta vastaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä sekä nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava täysi-ikäisiä yhdistyksen jäseniä. Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi kerrallaan.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta, niin että erovuorossa on kerrallaan kahdesta kolmeen (2-3) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Asiat ratkotaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

7 § YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai täydentää, jos asiaa kannattaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään ¾ läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

10 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa on kannattanut vähintään ¾ läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys lakkautetaan, sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen mukaan mitä kahdesta kokouksesta jälkimmäisessä päätetään.

11 § YHDISTYSLAKI
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.