Etiska regler

CANOAS ETISKA REGLER

Canoa följer Finsk Idrotts regelverk för rent spel och Finlands Kanotförbunds säkerhets- och miljöföreskrifter. Den registrerade föreningen Canoa har uppdaterat sina etiska regler.

1. Alla privatpersoner är välkomna som medlemmar i Canoa, detta oberoende av ålder, kön, sexuell inriktning, religion eller nationalitet. Jämlikhet och tolerans är framträdande i föreningens verksamhet. Särpräglade människors syften och behov hålls lika värdefulla oavsett om de gäller tävlings- och toppidrott, konditions- och fritidsmotion eller hälsovård.

2. Var och en som kommer med i föreningens verksamhet har rätt till att få skolad instruktion. Föreningen erbjuder instruktörer, tränare och övriga i föreningen möjligheter till fortsatt förkovran.

3. Säkerhet

Canoa följer Finlands Kanotförbunds säkerhetsbestämmelser. För föreningens skilda verksamhetsgrenar har gjorts egna säkerhetsplaner.

4. Öppenhet, rättvisa och ärlighet

De gemensamma spelreglerna gäller för såväl amatörer, sportsmän, föreningsfunktionärer, ungdomarnas föräldrar som även de förtroendevalda. Verksamheten är demokratisk och genomsiktlig. Öppenhet är framträdande på personnivå i styrelsearbetet.

5. Ansvar för uppfostran

En idrottsförening är en god plats för unga att växa upp i. Canoas målsättning för sitt ungdomsarbete är i första hand att hjälpa barnen växa till självkännedom, att också kunna klara av motgångar och att vara samarbetskunniga personer, för att som vuxna kunna leva ett gott och fullvärdigt liv. Vi arbetar på barnens villkor, handgripligen utifrån barnens egen värld. Det innebär lekfullhet, uppmuntran och framgångens glädje. Canoa erbjuder möjligheter att utöva mångsidig motion enligt den ungas eget intresse. Varje barn och ungdom är likvärdigt oberoende av dess fysiska begåvning och kunnande.

6. Tävlings- och toppidrott

Dopning och rusmedel hör inte till idrotten. I Canoa ingår en antidopningsfostran som en del i träningen av de tävlande idrottsmännen/kvinnorna. Dessa saker behandlas öppet vid diskussioner.

7. Vördnad av naturen

Föreningen verkar som miljöfostrare och för att öka det ansvarsfulla beteendet i miljön. Våra medlemmar beter sig på vattnen inom ramen för den gällande allemansrätten. Vi strävar till att på alla sätt minimera det tryck och intrång på naturen som föreningens verksamhet utgör.

(Uppdaterad svensk version 5/2007)