Regler för Bredan

REGLER FÖR BREDAN

1. Nyckel till skjulet får endast inlösa person som betalat medlemsavgiften och som har kanotplats eller bruksrätt till föreningens kanoter. I och med att nyckel inlöses förbinder sig medlemmen att följa föreningens gemensamma regler. Nyckeln skall återlämnas vid medlemskapets upphörande, varvid nyckelns pantavgift återbetalas.

2. I skjulet och dess omgivning skall var och en iakta god ordning och snygghet. Inget skräp får slängas i omgivningen eller i sjön. Föreningens medlem ansvarar för sina medtagna gäster.

3. Bilister som kommer till Bredan skall iaktta stor försiktighet och beakta grannarna vid Bredviksvägen. Högsta hastighet är 20 km/t.

4. Tobaksrökning, förtäring av alkoholdryck eller övernattning i skjulet är förbjudet. Tobaksrökning tillåts endast på parkeringsområdet.

5. Brandfarliga ämnen får inte bevaras i skjulet.

6. Föreningens medlemssekreterare utdelar kanotplats åt medlem som betalt avgift. En kajakplats i skjulet är inte avsedd för kajakens lagring. I det fall kajakplatsen inte är betald inom angivet datum eller att det av loggboken framgår att kanoten inte använts mer än två gånger under samma säsong, kan kanoten efter beslut i styrelsen flyttas ut från skjulet till en uteplats samt att skjulplatsen överlåts till annan medlem. Styrelsen har rätt att omplacera kanotplatserna i skjulet.

7. Paddlar och annan utrustning skall förvaras i kanoterna eller på för utrustningen särskilt avsedda platser. Varken i skjulet eller i omklädningsrummen får ens tillfälligt placeras extra utrustning.

8. Föreningen ersätter inte skador på privata kanoter som förorsakats av brand, skadegörelse eller andra olyckor. Medlem skall själv ombesörja att sin utrustning är försäkrad.

9. Användning av annan medlems utrustning är förbjudet och kan leda till uteslutning ur föreningen.

10. Alla medlemmar som har kanotplats eller använder föreningens kanoter är skyldiga att delta åtminstone i en av föreningens årliga städnings- och reparationsdagar. Ifall medlem inte har tillfälle att delta skall en den ikraftvarande talko-avgiften betalas.

11. Varje kanotist skall inför varje paddeltur i skjulets loggbok skriva sitt namn, den egna kanotplatsens nummer/numret på föreningens kanot, tid för avfärd, avsett utfärdsmål eller rutt samt vid återkomsten anteckna tidpunkt.

12. Brott mot dessa regler kan leda till att medlem mister sin rätt att använda föreningens kanoter eller uteslutning ur föreningen.

11.04.2012
Canoa r.f. Styrelsen