Canoas vårmöte 28.4.2022

Du är hjärtligt välkommen till Canoas stadgeenliga vårmöte.

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE
enligt 5§ föreningens stadgar
28.4.2022 kl. 18.00
Vikingaborg (nedre våningen), Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutsförhet

5§ Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Bestyrkande av bokslut och styrelsens ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden
Utfärdspaddlaren för år 2021 belönas

9§ Avslutande av mötet